جزوه حقوق اساسی 1

جزوه حقوق اساسی 1 خسروی

دانلود رایگان جزوه حقوق اساسی 1 پیام نور

اساسی 1
اساسی 1

خلاصه ای از جزوه

جمعيت :عامل انساني تشكيل دولت بوده وعبارت از افرادي كه از پيوندهاي عميق وهمبستگي گسترده فرهنگي اقتصادي واجتماعي برخوردارند.بنابراين هر توده انساني ملت و جمعيت خوانده نمي شود. سرزمين :عامل مادي تشكيل دهنده دولت بوده و مكاني جغرافيائي براي سكونت جمعيت و اعمال حاكميت دولت است .طبيعي )رود ،درياچه( غير طبيعي )توسط انسان ها مشخص مي شود( حاكميت : ماهيت حقوقي رابطه دولت با سرزمين را مشخص مي كند.حاكميت اراده اي است كه فوق همه اراده هاي ديگر در جامعه اعمال مي شود وهيچ اراده اي بر آن برتر نيست .حاكميت براي دولت ها زماني مصداق دارد كه در برابر اعمال اراده و اجراي اقتدارشان با مانعي مواجه نشود. حاكميت شامل : 1-حاكميت بيروني: استقالل و عدم وابستگي كشورها به كشور ديگر 2-حاكميت دروني:برتري دولت بر سايه اعضاي جامعه شامل احزاب ، گروه ها ومردم منشاء حاكميت: منظور از منشاء حاكميت آن است كه برچه مبناء وعللي فرد يا افرادي اجازه و امكان اعمال حاكميت برهمگان را پيدا مي كند. دو نظريه منشاءحاكميت: 1-نظريه حاكميت الهي )خدا( 2-نظريه حاكميت غير الهي )مردم( حكومت : قدرت سياسي سازمان يافته اي است كه بر جمعيت يك سرزمين اعمال حاكميت مي كند. دو عامل متمايز كننده دولت از ساير گروه هاي اجتماعي : 1-تكامل سازماني دولت 2-وسعت روابط و همبستگي هاي اجتماعي

تكامل سازماني دولت : – سيستم كار ميان فرمانروايان در هر 3 قوه ونهادها وسازمان هاي ديگر – وجود سيستم پيشرفته ضمانت اجراء،الزام به اجراي قوانين و اجراي مجازات در صورت تخلف – استفاده انحصاري از قوه مجريه وسعت روابط وهمبستگي هاي اجتماعي : در صورت تعارض ميان منافع دولت با گروه هاي اجتماعي ديگر منافع دولت به دليل همبستگي هاي اجتماعي گسترده بر منافع ساير گروه ها ترجيح داده مي شود واين امر مانع جدا شدن و پراكندگي گروه هاي اجتماعي مي شود. قوه مجريه:رئيس جمهور ،وزراء ،اجزاي قوانين مصوب مجلس قوه مركزي :براساس حقوق اداري دو قوه براي اداره كشور وجود دارد .قوه مركزي و قواي محلي قوه مركزي متشكل از سازمانهاي اداري ومقامات اداره كننده آنهاست .قواي محلي شوراها هستند كه به وسيله مردم انتخاب مي شوند. مشروعيت : معناي فقهي =منطبق بر شرع بودن –شرعي بودن معناي سياسي =حقاني بودن –برحق بودن معناي اصطالحي =باور اكثريت و تلقي اكثر اعضاء جامعه در مورد شايستگي قدرت برتر سياسي يعني اكثريت مردم اقدامات قدرت برتر سياسي را بر حق وقانوني بدانند. شخصيت حقوقي دولت : هر دولت متشكل از نهادها وسازمانهائي است كه سهمي در شكل گيري شخصيت آن دارد.اين نهادها وسازمان ها در گذر زمان تغيير مي كنند ولي اصل شخصيت دولت تغيير نكرده و ثابت باقي مي ماند البته اين شخصيت با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي در معرض خطر قرار مي گيرد.

  • حجم فایل: 300 کیلوبایت
  • نام فایل : جزوه اساسی 1 خسروی
  • قیمت فایل : رایگان
  • فرمت فایل : pdf

دانلود جزوه با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − 11 =