منوی دسته بندی

جزوه مباحث جاری در حسابداری پیام نور

دانلود جزوه مباحث جاری در حسابداری دانشگاه پیام نور برگرفته شده از کتاب مباحث جاری در حسابداری دکتر مهدی مشکی از انتشارات دانشگاه پیام نور

قسمتی از متن جزوه مباحث جاری در حسابداری

حسابداری قرار داد های پیمانکاری:
همه ی سازمان ها و موسسات (عمومی و خصوصی) اجرای عملیات مربوط به سرمایه گذاری هـای بلنـد مـدت خـود را سـاختمان
سازی و سد سازی و … را در اختیار صنعت پیمانکاری قرار می دهند. انجام عملیات اجرایی معمولا به واسـطه انعقـاد قـرارداد بـین
کارفرما و پیمانکار صورت می گیرد.
کارفرما:
عبارتست از شخص حقیقی یا حقوقی که عملیاتی را برای اجرا یا نظارت به شخص دیگری به نام پیمانکار واگذار می نماید.
روش های شناخت درآمد در موسسات پیمانکار: (مهم)
در حسابداری قرارداد های پیمانکار می توان از دو روش زیر جهت شناسایی درآمد استفاده کرد:
1 (روش درصد پیشرفت کار
2 (روش کار تکمیل شده
1 – روش درصد پیشرفت کار:
در این روش درآمد و هزینه و سود ناخالص پیمان به تدریج و به موازات پیشرفت عملیات پیمان در پایان هـر دوره ی مـالی انـدازه
گیری و ثبت می شود. در این روش ابتدا میزان پیشرفت یا درجه تکمیل پیمان محاسبه شده و سپس درآمـد و هزینـه ی دوره ی
جاری پیمان از طریق ضرب درجه ی تکمیل در کل درآمد یا هزینه ی برآوردی پیمان بدست می آید.
از جمله مزایای این روش عمل به اصل تقابل درآمد و هزینه می باشـد امـا اشـ کال مهـم آن نقـض اصـل تحقـق درآمـد بـه دلیـل
شناسایی درآمد قبل از تکمیل فرآیدن کسب سود است.
هم چنین درآمد های شناسایی شده در این روش به دلیل ماهیت روش مذکور تخمین و برآوردی بوده و فاقد معیـار قطعیـت مـی
باشد.
2 – روش کار تکمیل شده:
در این روش شناخت درآمد زمانی انجام می شود که کل پیمان و یا بخـش عمـده ی آن (حـداقل 97 %عملیـات ) تکمیـل و صـرفا
کارهای جزیی باقی مانده باشد. ضریب اصلی این روش این است که سود پیمان زمانی شناسـایی و ثبـت مـی گـردد کـه عملیـات
پیمان انجام و یا در مرحله نهایی رسده است.
بدین ترتیب در این روش سود شناسایی شده قطعی می باشد. هم چنین با اعمال این روش و شناسایی سود پس از اتمام عملیـات
به اصل تحقق درآمد عمل می گردد.

اشکال اساسی این روش این است که درآمد گزارش شده در هر دوره مالی، میزان کار انجام شده ی طی دوره را بـروی پیمـان هـا
نشان نداده و ناقص اصل تطابق درآمد و هزینه می باشد.
مراحل اجرای طرح پیمانکاری:
مرحله اول: انجام مطالعات اولیه مرحله چهارم: اجرای عملیات
مرحله دوم: ارجاء کار به پیمانکار مرحله پنجم: پایان عملیات
مرحله سوم: انعقاد قرارداد

مرحله اول:
در این مرحله لازم است کارمزد ها به کمک نهاد ها و موسسات علمی و پژوهشی اقدام به انجام مطالعات اولیه در رابطـه بـا هزینـه
های انجام پروژه، سودآور بودن آن، اثرات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که می تواند در پی داشته باشـند . هـم چنـین اقـدام بـه
مطالعه ی اثرات زیست محیطی آن نموده، در صورتی که نتیجه ی مطالعات حاکی از داشتن توجیه اقتصادی باشد پـروژه تصـویب
خواهد شد.
مرحله دوم:
در این مرحله کارفرما جهت انتخاب پیمانکار اقدام به انجام مناقصه می نماید. مناقصه ممکـن اسـت از نـوع عمـومی، محـدود و یـا
توافق قیمت باشد.
در مناقصه عمومی، کلیه ی شرایط مربوط به پیمان در آگهی مناقصه مشخص شده و محل فروش اسـناد مناقصـه کـه خصوصـیات
فنی پیمان در آن توضیح داده شده و هم چنین قیمت پایه ی پیمان و مبلغ و نوع ضمانت نامه شرکت در مناقصـه، محـل شـرکت
در مناقصه و مکان و زمان انجام مناقصه مشخص می شود.
پیمانکارانی که تمایل به شرکت در مناقصه را داشته باشند لازم است ضمانت نامه ای معادل 50 %قیمت پایـه ی پیمانکـاری تهیـه
کرده و تحویل کارفرما دهد و هم چنین به همراه ضمانت نامه در پاکتی جداگانه قیمت پیشنهادی خود را نیز باید اعـلام نمایـد . از
بین پیشنهاد های دریافتی، کم ترین قیمت به عنوان برنده ی اول و نفر بعدی به عنوان نفر دوم انتخـاب شـده و بقیـه ی ضـمانت
نامه ها آزاد خواهد شد.
در مناقصه ی محدود، به جای درج آگهی، کارفرما با تعدادی از پیمانکاران واجد شرایط مکاتبه می کند و از آن هـا مـی خواهـد در
مناقصه شرکت کنند.شرایط انتخاب برنده مناقصه شبیه مناقصه عمومی است.

شاید بپسندید : جزوه اقتصاد خرد 1

جزوه مباحث جاری در حسابداری

  • نام فایل:جزوه مباحث جاری در حسابداری
  • حجم فایل :2 مگابایت
  • فرمت فایل : pdf
  • نوع جزوه : تایپ شده (کیفیت خوب )
  • تعداد صفحات:33
  • قیمت فایل:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + 6 =