جزوه روش طراحي در معماري تاريخي ايران

دانلود رایگان جزوه روش تراحی در معماری تاریخی ایران به صورت فایل pdf در 25 صفحه مناسیب دانشجویان رشته معماری

توضیحات :

پیچیدگی فضای معماری تاریخی ایران با طاقهایی که تزئینات حیرت انگیزی از آن آویزان شده و حـیـاطـهـایـی کـه فضاهای معماری دورتادور آن با نظم های گوناگون قرار گرفته اند همیشه این سوال را در ذهن ایجاد می کند که مسـیـر شکل گیری این معماری در ذهن طراحان چگونه بوده و طراحان چگونه افکار خود را برای اجرا کنندگان توضیـح مـی داده اند. در جزوه روش طراحی در معماری تاریخی ایران به شکل انکار ناپذیری درمی یابیم که ترسیم نقشه در مرحله طراحی بنا حداقل از قرن سـوم ه.ق وجـود داشته و این نقشه ها بر پوست ترسیم می شده است.

قسمتی از متن جزوه :

پيچيدگي فضاي معماري تاريخي ايران با طاقهايي كه تزئينات حيرت انگيزي از آن آويزان شده و حـيـاطـهـايـي كـه فضاهاي معماري دورتا دور آن با نظمهاي گوناگون قرار گرفتهاند هميشه اين سوال را در ذهن ايجاد ميكند كه مسـيـر شكلگيري اين معماري در ذهن طراحان چگونه بوده و طراحان چگونه افكار خود را براي اجرا كنندگان توضيـح مـي- دادهاند. آيا نقشههايي را براي اين كار ترسيم ميكردهاند. با تجربه امروز معماران از روند طراحي و توليد نقشه ميبايست براي اين احجام عجيب و پيچيده و تزئينات آن هزاران برگ نقشه توليد شود. و اگر چنين بوده چرا هيچ نـقـشـهاي بـا مشخصات اجرايي به دست ما نرسيده است. و اگر چنين نبوده آيا امكان پذير است كه ساخت بنايي را با تصوري اولـيـه آغاز كرد و به تدريج در حين ساخت تصميمات بعدي را گرفت. امروزه همه معماران ميدانند كه در بناهاي پـيـچـيـده امكان چنين كاري نيست و براي طراح راهي جز اينكه قبل از آغاز ساخت بنا به اكثر نكات اجرايي فكر كرده باشد وجود ندارد. پس چگونه اين نظمهاي دقيق بر همه اجزاء معماري تاريخي ايران حكومت ميكرده و معماران چگونـه از پـس چنين كار پيچيدهاي بدون حضور ابزار و دانش ترسيم نقشه بر ميآمدهاند. نخستين گام را جستجوي معماراني دانستـم كه در حيطه معماري تاريخي ايران فعال هستند، معماران صاحب نامي چون استاد رضاي تبريزي و يا اسـتـاد رضـاي ناييني- استاد شعرباف و استاد لرزاده و … ولي خيلي زود دريافتم كه اين معماران با تمام مهارتهاي انكار ناپذيـري كـه دارند در واقع مهندسين معماري تاريخي ايران هستند و نه طراحان فضاي معماري. اگرچه استاد لـرزاده در زمـيـنـه طراحي مساجد تا حدي مستثني است و برخي از مساجدي كه طراحي كرده همچون مسجد سجاد ( خيابان جمهـوري) به عنوان يك اثرمتصل به معماري ايراني كاملاً قابل قبول ميباشد. اما ساير معماراني كه با آنها روبرو شدم اساتيدي بـي بديل در اجراي طاق- گنبد- كاربندي- يزديبندي- كاسهسازي و حتي مقرنس بودند. ولي در زمينه طراحي يك خانـه يا يك بنا اثر قابل توجهي از خود بر جاي نگذاشته بودند
قدم دوم جستجو در كتابها و اسناد تاريخي بود اگرچه بايد اذعان كنم اين جستجو كاملاً سيستماتيك نبـوده و هـمـه
منابع را پوشش نداده ولي ميتوان ادعا كرد ك ههمه كتابهاي ترجمه شده به زبان فارسي را پوشش داده. در اين ميـان تنها در دو كتاب به شواهدي دال بر ترسيم نقشه برخوردم، كه يكي از آنها كتاب هندسه و تزيين در معماري اسـلامـي ( طومار توپقاپي) نوشته: گلرو نجيب اوغلو محقق اهل تركيه ميباشد در اين كتاب نويسنده به اسنادي دست يافته كه بسيار قابل تأمل است. كتاب بسيار جذاب نگارش شده و اسنادي در آن ارائه شده كه تا قبل از اين در كتابي نمـيتـوان يافت.

در اين كتاب به شكل انكار ناپذيري درمييابيم كه ترسيم نقشه در مرحله طراحي بنا حداقل از قرن سـوم ه. ق وجـودداشته و اين نقشهها بر پوست ترسيم ميشده. اگرچه اولين اسناد در اين زمينه به دوره ايلخانان باز ميگـردد. ولـي در متون اشاراتي به ترسيم نقشه شده است. مثلاً يعقوبي مورخ قرن سوم از بنيانگذاري شهر بغداد به دست منصور خليـفـه عباسي حكايت كرده و از ترسيم مستقيم نقشه آن بر زمين سخن به ميان آورده و يا خطيب بغدادي به نقشه دقيق كـه براي قيصر روم شرقي فرستادهاند اشاره كرده: ” زمين بغداد را و بازارها و كويها و كاخها و جويها در هر دو جانب شرقـي و غربي پيموده بودند. قيصر به وقت ميگساري نقشهها بخواست و جامي بنوشيد و پيوسته بر نقشه نظر ميكرد و مـي-گفت: نقشهايي كه نيكوتر از اين ساخته باشند هرگز نديدم”.

نكته جالب اينجاست كه معماران نقشهها را به هم متصل كرده و به صورت طوماري درآورده و در جلدي چرمـي قـرار ميدادهاند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − چهار =