منوی دسته بندی

جزوات رشته های علوم کشاورزی

دانلود رایگان جزوات رشته های علوم مهندسی در نقطع کاشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

جزوه رابطه آب، خاک و گیاه

جزوه رابطه آب، خاک و گیاه

دانلود جزوه رابطه آب، خاک و گیاه دکتر خسروی استاد دانشگاه تهران منبع درسی دانشگاه های دولتی، آزاد و پیام نور

جزوه ارتباطات و نوآوری

جزوه ارتباطات و نوآوری

دانلود رایگان جزوه ارتباطات و نوآوری مهناز محمدزاده، حسین شعبانعلی فمی و جبرئیل فرزانه منبع درسی رشته علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور

جزوه مدیریت مزرعه

جزوه مدیریت مزرعه

دانلود رایگان جزوه مدیریت مزرعه سید مهریار صدرالاشرافی منبع درسی علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور