منوی دسته بندی

ادبیات و مترجمی زبان

دانلود رایگان جزوات رشته های ادبیات و مترجمی زبان

جزوه ساختار زبان فارسی

جزوه تاریخ زبان فارسی

دانلود جزوه تاریخ زبان فارسی ( توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی ) برگرفته شده از کتاب محمد رضا باطنی

جزوه یادگیری زبان

جزوه فنون یادگیری زبان

دانلود جزوه فنون یادگیری زبان ریچارد یورکی منبع درسی رشته مترجمی زبان دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه ها

جزوه فارسی عمومی

جزوه نگارش فارسی

دانلود رایگان جزوه نگارش فارسی دانشگاه پیام نور مطابق با کتاب دکتر منصور ثروت مناسب برای رشته مترجمی زبان انگلیسی