منوی دسته بندی

نمونه سوالات حقوق پیام نور

نام درسکد درسآخرین نیمساللینک دانلود
مقدمه علم حقوق1223218تابستان 98دانلود با لینک مستقیم
حقوق بین الملل عمومی 112232520تابستان 98دانلود با لینک مستقیم
حقوق اساسی 112232521نیمسال اول 98-99دانلود با لینک مستقیم
حقوق مدنی 112232522نیمسال اول 98-99دانلود با لینک مستقیم
حقوق تجارت 112232523نیمسال اول 98-99دانلود با لینک مستقیم
فارسی عمومی1213210دانلود با لینک مستقیم
زبان خارجه1212256دانلود با لینک مستقیم
نام درسکد درسآخرین نیمساللینک دانلود
حقوق مدنی 21223226نیمسال اول 98-99دانلود با لینک مستقیم
حقوق تجارت 21223229نیمسال اول 98-99دانلود با لینک مستقیم
اصول فقه 11223230نیمسال اول 98-99دانلود با لینک مستقیم
مالیه عمومی1223224نیمسال اول 98-99دانلود با لینک مستقیم
حقوق اداری 11223227نیمسال اول 98-99دانلود با لینک مستقیم
بین الملل عمومی 21223231نیمسال اول 98-99دانلود با لینک مستقیم
حقوق جزای عمومی 11223225نیمسال اول 98-99دانلود با لینک مستقیم
حقوق اساسی 21223232نیمسال اول 98-99دانلود با لینک مستقیم
حقوق بشر در اسلام1223228نیمسال اول 98-99دانلود با لینک مستقیم
تفسیر موضوعی قرآن1233032
تفسیر موضوعی نهج البلاغه1233038
نام درسکد درسآخرین آپدیتلینک دانلود
حقوق مدنی 11223222نیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
حقوق مدنی 21223226
1223027
تابستان 98دانلود نمونه سوال
حقوق مدنی 31223032نیمسال دوم98دانلود نمونه سوال
حقوق مدنی 41223039نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
حقوق مدنی 51223249نیمسال اول 99دانلود نمونه سوال
حقوق مدنی 61223047نیمسال دوم98دانلود نمونه سوال
حقوق مدنی 71223054نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
حقوق مدنی 81223259نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
حقوق مدنی 81223059نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
نام درسکد درسآخرین آپدیتلینک دانلود
حقوق تجارت 11223029
1223223
نیمسال اول99دانلود نمونه سوال
حقوق تجارت 21223040نیمسال دوم98دانلود نمونه سوال
حقوق تجارت 21223229نیمسال دوم98دانلود نمونه سوال
حقوق تجارت 3نیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
حقوق تجارت 41223061
1223247
تابستان 98دانلود نمونه سوال
آیین دادرسی مدنی 1نیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
آیین دادرسی مدنی 2نیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
آیین دادرسی مدنی 3نیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
آیین دادرسی کیفری 1نیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
آیین دادرسی کیفری 2نیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
جزای عمومی11223225نیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
جزای عمومی 21223024نیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
جزای عمومی 31223028نیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
جزای اختصاصی 11223034نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
جزای اختصاصی21223251نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
جزای اختصاصی 31223254نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
جزای اختصاصی 41223260نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
بین الملل خصوصی 11223044نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
بین الملل خصوصی 21223052نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
متون فقه 11220754نیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
متون فقه 21220289تابستان 98دانلود نمونه سوال
متون فقه 31220756نیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
متون فقه 41220757نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
حقوق اداری 11223031
1223227
تابستان 98دانلود نمونه سوال
حقوق اداری 21223035نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
حقوق اساسی 1نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
حقوق اساسی 2نیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
حقوق اساسی 3نیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
اصول فقه 11223230نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
اصول فقه 2نیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
ادله اثبات دعوی1223060نیمسال اول 99دانلود فایل
حقوق دریایی1223263نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
حقوق کار1223045نیمسال اول 99دانلود نمونه سوال
حقوق هوایی1223257تابستان 98دانلود نمونه سوال
داوری بین المللی1223262نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
روش تحقیق1223255نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
مالکیت فکری1223253نیمسال اول 99دانلود نمونه سوال
متون حقوقی 11212350نیمسال اول 99دانلود نمونه سوال
متون حقوقی 21212351نیمسال اول 99دانلود نمونه سوال
متون حقوقی 31212352نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
متون حقوقی 41212353نیمسال اول 99دانلود نمونه سوال
پزشکی قانونی1223048نیمسال اول 99دانلود نمونه سوال
پزشکی قانونی1223261نیمسال اول 99دانلود نمونه سوال
پیشگیری از جرم1223252نیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
کیفر شناسی1223038نیمسال اول 99دانلود نمونه سوال
حقوق رسانه1223248نیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
بین الملل عمومی 11223220نیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
بین الملل عمومی 21223231تابستان 98دانلود نمونه سوال
مقدمه علم حقوق122321898 تابستاندانلود نمونه سوال
محیط زیست1223245نیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
بزهکاری اطفالنیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
حقوق بیمهنیمسال اول 98دانلود نمونه سوال
نام درسکد درسآخرین آپدیتلینک دانلود
قواعد فقه 11223256تابستان 98دانلود نمونه سوال
قواعد فقه 11220293تابستان 98دانلود نمونه سوال
سازمان های بین الملل123055نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
جرم شناسی1223033نیمسال دوم 98دانلود نمونه سوال
حقوق بشر در اسلام1223186
1223228
تابستان 98دانلود نمونه سوال
فضای مجازی1223246نیمسال اول 99دانلود نمونه سوال
مالیه عمومی1223224نیمسال اول 99دانلود نمونه سوال
نام درسکد درسآخرین آپدیتلینک دانلود
دانش خانواده و جمعیت1233043تابستان 98دانلود نمونه سوال