منوی دسته بندی

اشتراک نمونه سوالات روانشناسی

نمونه سوالات ترم 1 روانشناسی

نام درسکد درسبروز شده تالینک دانلود
مباحث اساسی در روانشناسی 11217208نیمسال دوم 98-97دانلود نمونه سوال
انسان از دیدگاه اسلام1217209 نیمسال اول 99-98 دانلود نمونه سوال
مبانی جامعه شناسی1217210 نیمسال اول 99-98 دانلود نمونه سوال
معرفت شناسی1217214 نیمسال اول 99-98 دانلود نمونه سوال
آمار توصیفی1217211نیمسال اول 99-98دانلود نمونه سوال

نمونه سوالات ترم 2 روانشناسی

نام درسکد درسآخرین نیمساللینک دانلود
مباحث اساسی در روانشناسی 21217212نیمسال اول 98-99دانلود نمونه سوال
تاریخ و مکاتب در روانشناسی 1217213 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
فیزیولوژی اعصاب و غدد1217215 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
روانشناسی تحولی 11217216 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
روانشناسی اجتماعی1217225 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
آشنایی با فلسفه اسلامی1217219 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
آمار استنباطی1217272 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
تفسیر موضوعی نهج البلاغه1233038 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
تفسیر موضوعی قران کریم1233032 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال

نمونه سوالات ترم 3روانشناسی

نام درسکد درسآخرین نیمساللینک دانلود
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان1217218 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
روانشناسی صنعتی – سازمانی1217220 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
روانشناسی یادگیری1217221 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
آموزه های روانشناختی در قران1217222 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
احساس و ادراک1217223 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
روانسنجی1217224 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
روانشناسی تحولی 21217226 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
اندیشه اسلامی 11233030

نمونه سوالات ترم 4 روانشناسی

نام درسکد درسآخرین نیمساللینک دانلود
روانشناسی دین1217227 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
فلسفه علم روانشناسی1217228 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
روانشناسی فیزیولوژیک1217229 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
روانشناسی سیاسی1217230 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
آسیب شناسی روانی 11217231 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
فناوری اطلاعات در روانشناسی1217263 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
متون روانشناسی 11217232 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
روانشناسی اجتماعی کاربردی1217233 نیمسال اول 98-99 دانلود نمونه سوال
اندیشه اسلامی 21233031

نمونه سوالات ترم 5 روانشناسی

نام درسکد درسآخرین نیمساللینک دانلود
روانشناسی شناختی1317234نیمسال دوم 98-97دانلود نمونه سوال
روانشناسی افراد با نیاز های خاص11317235نیمسال اول 98-99دانلود نمونه سوال
روانشناسی تربیتی1317236نیمسال اول 98-99دانلود نمونه سوال
روانشناسی سالمندی1317237نیمسال اول 98-99دانلود نمونه سوال
روانشناسی شخصیت1317238نیمسال اول 98-99دانلود نمونه سوال
روانشناسی تجربی1317239نیمسال اول 98-99دانلود نمونه سوال
آسیب شناسی روانی 21217240نیمسال اول 98-99دانلود نمونه سوال
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران1229128
تربیت بدنی1215427

نمونه سوالات ترم 6 روانشناسی

نام درسکد درسآخرین نیمساللینک دانلود
آسیب شناسی افراد با نیاز های خاص 21217241نیمسال اول 98-99دانلود نمونه سوال
اصول روانشناسی بالینی1217242نیمسال اول 98-99دانلود نمونه سوال
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان1217243نیمسال اول 98-99دانلود نمونه سوال
بهداشت روانی1217244نیمسال اول 98-99دانلود نمونه سوال
علوم اعصاب شناسی1217245نیمسال اول 98-99دانلود نمونه سوال
آزمون های روانشناختی 11217246نیمسال اول 98-99دانلود نمونه سوال
روانشناسی سلامت1217258نیمسال اول 98-99دانلود نمونه سوال
مبانی مشاوره و راهنمایی1217247نیمسال اول 98-99دانلود نمونه سوال
آیین زندگی1220433
اخلاق اسلامی1233033
فلسفه اخلاق1214111