منوی دسته بندی
ترجمه متون حقوقی 3

دانلود ترجمه متون حقوقی 3 پیام نور

دانلود ترجمه متون حقوقی 3 پیام نور همراه با متن انگلیسی برگرفته شده از کتاب a level and as level law ترجمه تحت اللفظی لغات و ترجمه روان متونبر اساس…

ترجمه متون حقوقی 2

ترجمه متون حقوقی 2 پیام نور

راهنما و ترجمه درس متون حقوقی 2 رشته حقوق ورودی های 95مباحث حقوق جزاییفصلهای 13، 14، 15و 16 کتاب a level and as level law ترجمه تحت اللفظی لغات و ترجمه روان…